Siirry suoraan sisältöön

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjoamat robotiikka- ja tekoälykurssit.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa ja kaikille avointa. Voit aloittaa silloin, kun sinulle sopii, ja opiskella myös etäyhteyksin. Opintojen hinta on 15 euroa opintopistettä kohti, mutta yliopiston perustutkinto-opiskelijoita varten on tarjolla maksuttomia kurssitoteutuksia. Tällä hetkellä avoimen yliopiston kautta on tarjolla kolme eri robotiikka- ja tekoälykurssia, jotka kaikki voit suorittaa kätevästi verkon välityksellä mistä päin tahansa ja sinulle sopivana ajankohtana.

TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op).

Tervetuloa tutustumaan robotiikan maailmaan

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset perusvalmiudet robotiikasta, jotka mahdollistavat omien valmiuksen jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Opintojakso ei edellytä aiempaa osaamista, joten se soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille. Et siis tarvitse aiempaa taustaa yliopisto-opinnoista tai tietotekniikasta, pelkkä kiinnostus aiheeseen riittää hyvin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee robotiikan teoreettiset perusteet (mm. robotin ja robotiikan määritelmät, robottien luokittelut ja mekaniikka, sekä historia), tuntee robotiikan erilaisia käyttömahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä, sekä ymmärtää robotiikkaan liittyviä haasteita. Opintojakso suoritetaan tekemällä tehtävät hyväksytysti.

Opintojakso on jaettu lukuihin, joista jokainen käsittää yhden seuraavista robotiikan perusteisiin kuuluvista aiheista:

 • Johdatus robotiikan perusteisiin (robotin ja robotiikan määritelmä, robottien luokittelu, mekaniikka ja historia)
 • Tekoäly robotiikassa
 • Teollisuusrobotit
 • Palvelurobotit
 • Ohjelmistorobotit
 • Robotiikan haasteet (mm. etiikka)
 • Robotiikan tulevaisuudennäkymiä

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset perusvalmiudet robotiikasta, jotka mahdollistavat omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on:

 • Robotiikan perusteiden hallinta
 • Kuva robotiikan erilaisista käyttömahdollisuuksista
 • Ymmärrys robotiikkaan liittyvistä haasteista

Ilmoittaudu TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op) -opintojaksolle tästä

ITKP0006 Palvelurobotiikka (3 op).

Palvelurobotiikalla tarkoitetaan sitä robotiikan sovellusaluetta, joka kattaa muut kuin teollisuuslaitoksissa tehtävät työt. Palvelurobotiikassa on kyse teknologian ja palvelujen yhteensovittamisesta eli roolista, mikä robotille halutaan antaa palvelujärjestelmässä. Onko robotin roolina olla työväline, autonominen toimija vai jotain muuta? Kun aiemmin robotteja saattoi löytää vain teollisuuslaitoksissa, oli yksinkertaista pitää robotin roolina olla vain työväline, mutta nykyään robotteja tapaa yhä useammin erilaisissa tehtävissä, joissa ne työskentelevät yhdessä ihmisten kanssa tai palvelevat ihmistä kyeten mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Eräs merkittävimmistä palvelurobotiikan käyttökohteista on sosiaali- ja terveyssektori. SOTE-sektorin näkökulmasta väestön ikääntyessä hoitohenkilökunnan työtaakka ja kustannukset kasvavat nykyisestä merkittävästi, mutta uusi teknologia voi tuoda siihen apua ja säästöjä. Palvelurobotiikan tärkeimpiä tehtäviä on lisätä hyvinvointia ja terveyttä. Robotit tarjoavat hyviä mahdollisuuksia mm. hoitohenkilökunnan työn tukemiseksi tekemällä esimerkiksi välillistä hoitotyötä (esim. sairaalalogistiikka, potilaiden siirto, lääkkeiden jakelu sekä etäläsnäolo). Palveluroboteista on moneen tehtävään.

Opintojaksolla käsitellään mm.

 • omahoidon robotiikkaa
 • kotiapurobotteja ja älykoteja
 • lääketieteen robotiikkaa
 • hoitotyön robotiikkaa
 • organisaation robotiikkaa
 • sosiaalisia robotteja
 • opetusrobotteja
 • palvelurobotiikan hyödyntämistä Suomessa

Ilmoittaudu ITKP0006 Palvelurobotiikka (3 op) -opintojaksolle tästä

TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op).

Tekoälyn perusteita ja sovelluksia -opintojaksolla tutustutetaan opiskelija tekoälyn maailmaan, lähtien liikkeelle tekoälyn määrittelystä päätyen koneoppimisen, neuroverkkojen ja luonnollisen kielen prosessoinnin kaltaisiin syvällisempiin tekoälyn eri osa-alueisiin. Tekoälyn perusteisiin syventyvä opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia esitietoja ja osaamista aiheesta.

”Robotiikan tavoin myös tekoälystä puhutaan paljon eri medioissa, mutta trendisanana tekoäly sekoitetaan helposti muihin tietoteknisiin määritelmiin. Tekoälynä markkinoidaan monenlaisia palveluita, joilla ei välttämättä ole tekemistä varsinaisen tekoälyn kanssa. Tästä syystä on tärkeää tietää mistä puhutaan, kun aiheena on tekoäly”, kertoo opettaja Pasi Hänninen.

Kaikille sopiva tapa tutustua tekoälyn maailmaan

Tekoälyn perusteita ja sovelluksia -opintojaksolla opiskelija pääsee tutustumaan myös moniin tekoälyä hyödyntäviin käytännön sovelluksiin, sillä tekoälyä löytyy esimerkiksi peleistä, lääketieteessä, tiedonlouhinnassa, sekä puheen- ja kuvantunnistuksessa. Käytännön elämän esimerkkejä tekoälyä hyödyntävistä palveluista ovat mm. hakukoneet, roskapostisuodattimet sekä kohdennettu mainonta.

Ilmoittaudu TIEP2000 Tekoälyn sovelluksia ja perusteita (2 op) -opintojaksolle tästä